Nestanak (krađa, gubitak) pasoša

 

Kada preuzmete pasoš, odmah fotokopirajte stranicu s ličnim podacima o nosiocu pasoša. Ovu fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu i daleko od pasoša.
Nosilac pasoša je dužan bez odgađanja prijaviti nestanak (krađu, gubitak), uništenje ili pronalaženje pasoša najbližoj policijskoj stanici u zemlji boravka navodeći sljedeće podatke: organ koji je izdao pasoš, datum nestanka pasoša, mjesto nestanka pasoša, okolnosti nestanka pasoša, te ako ima podatak: serijski broj pasoša i datum izdavanja istog. Policija će u tom slučaju izdati odgovarajuću potvrdu.

Osoba koja podnosi prijavu o nestanku (krađi, gubitku) pasoša dostavlja sljedeće dokumente:

- zahtjev DKP BiH Oslo u vezi nestanka pasoša

- prijavu o nestanku putne isprave/putovnice (obrazac GPI-2)

- potvrdu od policije iz mjesta u kom boravi o okolnostima nestanka (krađe, gubitka)

- dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

zahtjeva za izdavanje novog pasoša Ambasada BiH mora nadležnom organu u BiH dostaviti podatke o nestanku pasoša radi provođenja upravnog postupka i donošenja rješenja (na koje žalba nije dopuštena) o proglašavanju pasoša nevažećim.

Nadležni organ oglašava pasoš nevažećim objavom u “Službenom glasniku BiH“, “Službenom glasniku RS“, “Službenim novinama FBiH“ ili “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“.
Ambasada BiH će potom omogućiti podnosiocu zahtjeva podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša na način i po postupku koji je propisan zakonom.