Izdavanje pasoša / putovnice

 

OSNOVNO
Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj od 01. oktobra 2014. godine izdaje biometrijske pasoše treće generacije za državljane Bosne i Hercegovine koji legalno borave u Kraljevini Norvškoj i Republici Island duže od tri mjeseca. Ambasada BiH takođe izdaje pasoše državljanima BiH koji legalno borave kraće od tri mjeseca ukoliko je istekla važnost pasoša, odnosno ukoliko se desio nestanak pasoša (ukraden ili izgubljen). 
Podnosilac zahtjeva za izdavanje biomerijskog pasoša treće generacije mora biti upisan u matičnu knjigu rođenih u BiH sa upisanim JMB i u knjigu državljana BiH sa upisanim JMB, te imati jedinstveni matični broj (JMB) upisan u Bazu civilnog registra.  

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE PASOŠA
Podnosilac zahtjeva za izdavanje biometrijskog pasoša treće generacije LIČNO u Ambasadi Bosne i Hercegovine u prethodno telefonski zakazanom terminu (datum, sat, minut) predaje dokaze od broja 1. do zaključno s brojem 5.:
U slučaju prekida veza s elektronskom bazom za pasoše termini se mogu promijeniti!
1. dokaz da se JMB podnosioca zahtjeva nalazi u Centralnoj evidenciji, što može biti bilo: biometrijski pasoš, lična karta izdata 2003. god. ili kasnije, potvrda o određenom JMB (JMB-2), obavještenje o poništenom-zamjenjenom JMB (JMB-5), obavještenje nadležnog organa da je lice uvedeno u evidenciju prebivališta-boravišta (PBA-3) ili uvjerenje izdato od DKP Oslo da je nadležni MUP u BiH evidentirao/odredio JMB.
Osobe ispod 18 godina života moraju biti u pratnji jednog roditelja/staratelja, kad se prilažu:
a) dokazi da se JMB od oba roditelja /državljana BiH/ ili jednog roditelja /jedan roditelj državljanin BiH, drugi roditelj stranac/ nalaze u Centralnoj evidenciji  
b) važeći identifikacioni dokumenti od oba roditelja - isti mogu biti pasoš BiH ili lična karta BiH  
c) saglasnost drugog roditelja ako nije u pratnji maloljetne osobe, na kojoj je potpis ovjeren od strane javnog bilježnika (Notarius Publicus).
Ako je jednom roditelju povjereno starateljstvo ili ako jedan od roditelja nije u životu, odnosno vodi se kao nestalo lice potrebno je predati dokaz o tome (pravosnažno sudsko rješenje iz BiH, odnosno izvod iz matične knjige umrlih iz BiH za umrlog roditelja, tj. uvjerenje Instituta za nestala lica). Ako roditelji nisu u životu saglasnost daje drugi staratelj po pravosnažnom rješenju nadležnog organa. Ako zahtjev podnosi/e usvojitelj/i djeteta potrebno je dostaviti pravosnažno rješenje nedležnog organa iz BiH o usvojenju djeteta.
Ako je maloljetno lice u pratnji oba roditelja/staratelja saglasnost nije potrebna!
2. pasoš BiH izdat od nadležnih organa u BiH ili DKP BiH u inostranstvu, s tim da osobe koje ne posjeduju važeći pasoš BiH kao dokaz o identitetu mogu predočiti jedan od sljedećih dokumenata: pasoš BiH, lična karta BiH, vozačka dozvola BiH, vozačka dozvola Norveške/Islanda, boravišna dozvola Norveške/Islanda; sa novoizdatim pasošom vraćamo “stari“ pasoš u kojem se poništavaju druga i treća stranica; s tim da se osobi koja posjeduje ličnu kartu izdatu 2003. godine ili kasnije, pasoš može izdati samo na ime i prezime navedno u toj ličnoj karti. 
3. dokaz o legalnom boravku u Norveškoj/Islandu – može biti: a) boravišna dozvola Norveške/Islanda ili pisani dokaz iz policije o legalnom boravku, b) pasoš Norveške/Islanda, 
4. podatke (u obliku usmene informacije) o mjestu i opštini u kojoj je osoba upisana u matičnu knjigu rođenih u BiH i u knjigu državljana u BiH, s tim što podnosilac zahtjeva može ”dobrovoljno“ zbog brzine procedure izdavanja traženog biometrijskog pasoša priložiti izvod iz matične knjige rođenih iz BiH za upotrebu u zemlji dobijen od matičara u mjestu rođenja u BiH ili u BiH u mjestu upisa osobe koja je rođena u inostranstvu i uvjerenje o državljanstvu BiH dobijeno od matičara u mjestu rođenja u BiH ili mjestu upisa u knjigu državljana u BiH, dok je u slučaju vađenja prvog pasoša podnosilac dužan priložiti izvod iz matične knjige rođenih iz BiH za upotrebu u zemlji i uvjerenje o državljanstvu BiH, koje nije starije od šest mjeseci od datuma izdavanja. 
5. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Lice bez važećeg pasoša ili važeće lične karte prilaže uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci od datuma izdavanja!

NAKON ŠTO SE UTVRDI ISPRAVNOST SVIH NAVEDENIH DOKUMENATA SLUŽBENIK POČINJE SA AKVIZICIJOM BIOMETRIJSKIH PODATAKA (digitalna fotografija, otisci prstiju, digitalni potpis) U PROSTORIJAMA AMBASADE BOSNE I HERCEGOVINE OSLO.

Zakonski rok za izdavanje pasoša je do 60 dana od datuma podnošenja zahtjeva, dok se hitni pasoši izdaju u vremenu do 7 dana!


VAŽNOST PASOŠA
Za osobe do 3 godina života biometrijski pasoš treće generacije važi tri godine, dok je za osobe između 3 i 18 godina važnost pasoša pet godina, a za one iznad 18 godina pasoš važi deset godina od datuma izdavanja.

Tri ili šest mjeseci prije datuma isteka važnosti pasoš se ne može koristiti za prelazak državnih granica (zavisno od države čija se granica prelazi). Zbog toga je potrebno pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje novog pasoša!!!

PREUZIMANJE - DOSTAVLJANJE NOVOIZDATOG PASOŠA
Prilikom preuzimanja novoizdatog pasoša (lično ili poštom), stari pasoš se vraća poništen.
Novoizdati pasoš lično preuzimaju osobe koje borave u srezu (fylke) Oslo.
Za maloljetno lice do navršenih 14 godina života pasoš preuzima drugi roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik.
Maloljetno lice od navršenih 14 godina do navešenih 18 godina života prilikom preuzimanja pasoša mora biti u pratnji drugog roditelja, staratelja ili drugog zakonskog zastupnika.

Prilikom dostavljanja novoizdatog pasoša preporučenom poštom posredstvom Posten Norge pored konzularne takse prema Cjenovniku konzularnih usluga plaćaju se i manipulativni troškovi za dostavu.
Dostavljanje novoizdatog pasoša poštom se vrši osobama koje borave van sreza (fylke) Oslo. Za maloljetno lice do navršenih 18 godina života pasoš se dostavlja na adresu i ime drugog roditelja, staratelja ili drugog zakonskog zastupnika.

Ako se pošiljka s pasošom vrati u Ambasadu BiH, uz napomenu da se nije mogla uručiti i pored ispravne adrese, onda će Ambasada BiH pozvati podnosioca zahtjeva da lično preuzme pasoš.      

U slučaju da podnosilac ne ispunjava zakonske uslove za izdavanje pasoša, Ministarstvo finansija i trezora BiH će u tom slučaju izvršiti povrat sredstava na osnovu zahtjeva podnosioca u pisanoj formi - koji je dostavljen poštom u Ambasadu BiH. Iznos stvarnih troškova za izdavanje jednog pasoša se zadržava.


PUTOVANJE NOSIOCA PASOŠA ISPOD 14 GODINA ŽIVOTA
Nosioci pasoša mlađi od 14 godina mogu da putuje u inostranstvo u pratnji roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno moraju imati saglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika, na kojoj su potpisi ovjereni od strane Ambasade BiH. Saglasnost sadrži: lične podatke o maloljetniku, davaocima saglasnosti, lične podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko putuje sa pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u BiH, vremenski period na koji se izdaje saglasnost.