Prijava smrti radi upisa u matičnu knjigu umrlih

 

Prijavilac smrti treba čitko popuniti formular za prijavu smrti i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu smrti (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopiju (druge i treće stranice) važećeg BiH pasoša umrle osobe (ako postoji pasoš);

2. Smrtni list (Melding om dødsfall – Death Certificate) sa ”Apostille” potvrdom od strane Statsforvalteren - County governor (u Norveškoj), odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane nadležnog organa,

3. Prevod smrtnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca,    

4. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.

Pri snabdjevanju dokumenata iz Norveške sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren - County governor) postoji mogućnost da prije toga iste treba snabdjeti sa klauzulom originalnosti (Presented as an original document) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)! Pri snabdjevanju prevoda učinjenih u Norveškoj sa “Apostille“ potvrdom (od strane Statsforvalteren) potrebno je da se prethodno na istom certifikuje potpis ovlašćenog prevodioca (Government Authorized Translator) kod javnog bilježnika (Notarius Publicus)!