Ovjera prepisa - fotokopije

 

Ovjeravanje prepisa neke isprave vrši se u cilju potvrđivanja da je taj prepis istovjetan sa svojim originalom. Prilikom utvrđivanja istovjetnosti prepisa isprave sa tekstom originalne/izvorne isprave cijeli tekst prepisa se brižljivo upoređuje sa tekstom izvorne isprave. Prepis se mora slagati sa tekstom originalne isprave i u pravopisu, interpunkciji i skraćivanju riječi. Na isti način se utvrđuje i istovjetnost fotokopije isprave sa originalnom ispravom, jer se i fotokopija smatra prepisom.
Originalne dokumente za ovjeru u Ambasadu BiH treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa priloženim dokazom o uplati konzularne takse na potrebni iznos, prema Tarifi konzularnih taksi.

Dokumenti za ovjeru prepisa-fotokopije (ukoliko se dostavljaju poštom):
1. Originalni dokument(i) za ovjeru (dostaviti preporučenom poštom)
2. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.