Sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka u BiH

A. Ako je u vrijeme smrti umrlo lice bilo državljanin BiH, a smrt umrlog lica nije prouzrkovana zaraznom bolešću i uz uslov da nije bilo sahranjeno - kremirano u Kraljevini Norveškoj / Republici Island, sprovodnica se izdaje uz dostavu sljedećih dokumenata:

01 - popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice (søknad)  za prenos posmrtnih ostataka
02 - pasoš umrlog lica (pass),
03 - dokaz o uzroku smrti - nalaz ljekara (Medical Certificate of Death / Legeerklæring om dødsfall),
04 - izvod iz knjige umrlih (Death Certificate / Melding om dødsfall) izdat od strane inostranog organa - Tingrett / District Court / Sreski sud,
05 - potvrda od policije (Bekreeftelse fra politi) da ne postoje smetnje za transport posmrtnih ostataka van Norveške/Islanda,
06 - potvrda pogrebne kuće (Funeral Home - Begravelsebyrå) da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da je kovčeg sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima (zapečaćeni cinčani kovčeg),
07 - dokaz o rezervaciji ukopnog mjesta u BiH,  
08 - dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.B. U slučjevima kad je smrt umrlog lica bila prouzrokovana zaraznom bolešću ili ako je lice bilo sahranjeno - kremirano u Kraljevini Norveškoj / Republici Island pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije ili ako umrlo lice nije bilo državljanin BiH potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
01 - popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice (søknad)  za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u BiH 
02 - popunjen jedan zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, zavisno od područja sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH)
03 - dokaz o uzroku smrti - nalaz ljekara (Medical Certificate of Death / Legeerklæring om dødsfall),
04 - ovjeren prevod dokaza o uzroku o smrti bilo na jezik bošnjačkog, srpskog ili hrvatskog naroda od strane ovlašćenog sudskog prevodioca,
05 - izvod iz knjige umrlih (Death Certificate / Melding om dødsfall) izdat od strane inostranog organa - Tingrett / District Court / Sreski sud,
06 - potvrda od policije (Bekreeftelse fra politi) da ne postoje smetnje za transport posmrtnih ostataka van Norveške/Islanda,
07 - potvrda pogrebne kuće (Funeral Home - Begravelsebyrå) da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da je kovčeg sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima (zapečaćeni cinčani kovčeg),
08 - dokaz o rezervaciji ukopnog mjesta u BiH,
09 - dokaz o identitetu – može biti jedan od sljedećih dokumenata: pasoš, lična karta ili vozačka dozvola izdata od nadležnih organa BiH ili SFRJ, odnosno druge zemlje
10 - dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati potrebni iznos ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge.


U ovom slučaju sprovodnica se izdaje nakon dobijanja saglasnosti od nadležnih organa iz BiH.